Privacy beleid

Swentibold Projectontwikkeling B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

1.    Doeleinde van gegevensverwerking

U heeft een overeenkomst met Swentibold Projectontwikkeling B.V. afgesloten voor het grondperceel van uw woning. Om uw woning goed te kunnen realiseren, zijn wij genoodzaakt uw NAW-gegevens, contactgegevens, BSN-nummer en bankgegevens vast te leggen. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het realiseren van uw woning, de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

2.    Beveiliging

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor uitvoering van de overeenkomst en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met andere projectpartners zoals de notaris, leveranciers, onderaannemers en garantiefondsen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij hebben naast onze eigen mensen ook ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3.    Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met Swentibold Projectontwikkeling B.V. Swentibold Projectontwikkeling B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

4.    Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Swentibold Projectontwikkeling B.V. Mocht u er met Swentibold Projectontwikkeling B.V. niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.    Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Swentibold Projectontwikkeling B.V.
Rijksweg Zuid 12
6131 AN Sittard
046-4584545
info@swentiboldprojectontwikkeling.nl